Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie

BAT SPORT 96, s.r.o. (ďalej len všeobecné zmluvné podmienky)

 

Článok I

Zmluva o obstaraní zájazdu

 

 1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu rozumie obchodná spoločnosť BAT SPORT 96, s.r.o., IČO: 35 899 158, so sídlom: Pri kríži 18, 841 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33034/B (ďalej len obstarávateľ).
 2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu rozumie osoba, ktorá s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami previedol (ďalej len objednávateľ). V prípade, že na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ a v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.
 3. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká na základe platne uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva), alebo potvrdenia písomnej individuálnej objednávky objednávateľa na zájazd alebo služby, ktoré sú realizované na vyžiadanie. Zmluva resp. objednávka platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu uzatvára Zmluvu jej zákonný zástupca. Pokiaľ tuzemec objednáva zájazd alebo služby pre cudzozemca, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť už pri objednávaní zájazdu, resp. služieb.
 4. Písomná forma ponuky, Všeobecné zmluvné podmienky a Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované cestovnou kanceláriou BAT SPORT 96, s.r.o. tvoria súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu. Obsah zmluvného vzťahu je určený Písomnou ponukou, dodatočnými ponukami a informáciami. Obstarávateľ si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.
 5. Potvrdením zmluvného vzťahu sa obstarávateľ zaväzuje, že objednávateľovi obstará vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd). Akékoľvek ďalšie služby nad rámec služieb uvedených v základnej a vopred pripravenej ponuke môžu byť poskytnuté s nárokom na zaplatenie týchto služieb. Potvrdením zmluvného vzťahu vzniká obstarávateľovi právo na zaplatenie ceny služieb, alebo jej časti, objednávateľom.
 6. Potvrdením zmluvného vzťahu objednávateľ dosvedčuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne a súčasne sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú sumu za objednanú službu resp. kombináciu služieb cestovného ruchu. V prípade, že objednávateľ uzatvára Zmluvu v prospech ďalších objednávateľov, uvedených na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných objednávateľov konať v ich mene a súhlasom na uzatvorenie Zmluvy a poskytnutie ich osobných údajov obstarávateľovi. Ďalej sa objednávateľ aj v mene týchto osôb zaväzuje za splnenie záväzkov voči obstarávateľovi a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatným objednávateľom zájazdu informácie, určené obstarávateľom, pre objednávateľov zájazdu. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú len tie služby, ktoré sú dohodnuté písomne. Zaplatenie zálohy resp. celej ceny zájazdu je objednávateľ povinný na výzvu obstarávateľa preukázateľným spôsobom doložiť.
 7. Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším objednávateľom, uvedeným na Zmluve, zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb. Platným dokladom pre nástup objednávateľa na zájazd je platná Zmluva a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.
 8. V prípade, že objednávateľ zájazdu má záujem o služby na vyžiadanie, zmluvné strany si dohodli úhradu garančnej zálohy vo výške minimálne 10% z ceny týchto služieb (výška zálohy je závislá od termínu zájazdu). Aj takýto vzťah sa už pokladá za objednávku zájazdu. V prípade potvrdenej správy o obsadenosti kapacít mu obstarávateľ vráti garančnú zálohu v plnej výške. V prípade storna na vyžiadanie objednaných služieb platia pre objednávateľa storno poplatky, v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok.

 

Článok II

Cena zájazdu, cena služieb a platobné podmienky

 

 1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu sa rozumie celková cena, uvedená v Zmluve. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ sám, pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že obstarávateľ je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu resp. služieb, v prípade, že dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov, vrátane cien pohonných látok, zvýšeniu platieb spojených s dopravou, alebo zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
 3. Ak dôjde k zmenám podľa predchádzajúceho bodu do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, obstarávateľ cenu zájazdu uvedenú v Zmluve jednostranne zvýši:

a)    o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 3, písm. a) a b) tohto článku oproti cene služieb a  platieb zahrnutých v cene zájazdu,

b)   o čiastku zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu národnej meny použitého na stanovenie ceny zájazdu nad hodnotu 5% podľa ods. 2 písm. c) tohto článku.

4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny je obstarávateľ povinný objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

5.        Obstarávateľ inkasuje od objednávateľa dohodnutú zálohu spravidla vo výške 50% ceny zájazdu (vrátane fakultatívnych resp. doplnkových služieb) pri uzatvorení Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť doplatok ceny zájazdu najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Stornopoplatky a uplatňované nároky na náhradu škody sú splatné ihneď.
.6        V prípade uzavretia zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 21 dní pred začatím zájazdu, objednávateľ  hradí dohodnutú cenu v plnej výške už pri podpise Zmluvy.
.7        Vo výnimočných prípadoch (napr. oneskorená objednávka) je cena zájazdu alebo služby splatná ihneď v celej výške.

 

Článok III

Práva a povinnosti obstarávateľa

 

 1. Obstarávateľ je povinný:

a)    mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku,

b)   pred uzatvorením Zmluvy informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú mu známe a ktoré majú vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,

c)    najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne poskytnúť objednávateľovi pokyny na zájazd a to ich zaslaním na adresu objednávateľa, uvedenú v Zmluve, alebo iným spôsobom dohodnutým s objednávateľom. Pokyny na zájazd sa poskytujú len jednému objednávateľovi, uvedenému v Zmluve.

2.  Objednávateľ nemá nárok na vrátanie ceny zájazdu, ak sa ho nezúčastnil napr. v dôsledku nesprávne alebo neúplne poskytnutých údajov v Zmluve, z dôvodu, že sa nedostavil v pokynoch na zájazd určený termín a miesto odchodu alebo mu nebol umožnený vstup, resp. opustenie krajiny príslušnými colnými orgánmi pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.
3.  Obstarávateľ nie je povinný poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.
4.  Obstarávateľ nie je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, týkajúce sa poistenia insolventnosti obstarávateľa, ako aj komplexného poistenia objednávateľa. Túto povinnosť má obstarávateľ iba v prípade uzatvorenia poistenia prostredníctvom obstarávateľa.

 

Článok IV

Práva a povinnosti objednávateľa

 

 1. K právam objednávateľa patrí najmä:

a)    právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

b)   právo vyžadovať od obstarávateľa informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c)    odstúpiť od Zmluvy podľa článku VII týchto všeobecných zmluvných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania služieb, za podmienky uhradenia vyčísleného storno poplatku,

d)   právo na reklamáciu nedostatkov a na náležité vybavenie reklamácie v súlade s článkom VI týchto všeobecných zmluvných podmienok,

e)    právo na ochranu údajov, ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch odovzdaných obstarávateľom pred nepovolanými osobami,

f)    právo písomne oznámiť obstarávateľovi pred začiatkom zájazdu, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba, špecifikovaná v oznámení. Toto právo môže objednávateľ uplatniť najneskôr 36 dní pred začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty objednávateľovi toto právo zaniká. Oznámenie musí obsahovať vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou, s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti s touto zmenou vzniknú. Nový objednávateľ nemá nárok na zohľadnenie zliav a poistenia, ktoré boli spojené výhradne s osobou pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ má nárok na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

2.  K povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a)    poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie nevyhnutné doklady podľa požiadavky obstarávateľa,

b)   zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 2 týchto všeobecných zmluvných podmienok a na výzvu obstarávateľom zaplatenie preukázať dokladom,

c)    bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej obstarávateľom oznámiť obstarávateľovi svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

d)   prevziať od obstarávateľa doklady, potrebné na čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu,

e)    zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas zájazdu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

f)    rešpektovať informácie a odporučenia uvedené v pokynoch k zájazdu,

g)    riadiť sa pokynmi obstarávateľa, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program,

h)   dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VI týchto všeobecných zmluvných podmienok,

i)     počínať si tak, aby nedošlo k ujme na zdraví alebo majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo obstarávateľa,

j)     zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedziť ostatných účastníkov zájazdu,

k)   uhradiť škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, v ktorom čerpal služby v zmysle Zmluvy,

l)     uhradiť všetky náklady a škody, vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojím konaním ohrozil alebo narušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok, práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo obstarávateľa,

m) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými potrebnými dokladmi.

3.    V prípade, že účastník zájazdu z akéhokoľvek dôvodu obmedzuje počas trvania zájazdu svojím nevhodným konaním alebo konaním, odporujúcim dohodnutým pravidlám obstarávateľa ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (hrubým, nekultúrnym hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny obstarávateľa, narúša plynulý časový priebeh zájazdu, poškodzuje cudzí majetok, takéto konanie je považované za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu. Obstarávateľ alebo jeho zástupca je v takom prípade oprávnený vyvodiť voči takémuto účastníkovi zájazdu postih, spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu, prípadne vylúčenia z prepravy, resp. vylúčenia zo zájazdu. V prípade, že dôjde k vylúčeniu objednávateľa zo zájazdu, obstarávateľ je oprávnený jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby.

 

Článok V

Zmeny dohodnutých služieb

 

 1. Ak je obstarávateľ nútený pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena zájazdu. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť obstarávateľovi v lehote určenej obstarávateľom v návrhu zmeny.
 2. Ak po začiatku zájazdu obstarávateľ neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď sa k tomu v Zmluve zaviazal, obstarávateľ je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby boli zmluvne dohodnuté služby zabezpečené.
 3. Obstarávateľ je oprávnený uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je z mimoriadnych dôvodov možné zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V takomto prípade je obstarávateľ povinný zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite, čo možno najviac zodpovedajúcom charakteru v Zmluve dohodnutých služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na rovnakej a vyššej úrovni, objednávateľ nemá právo uplatňovať si u obstarávateľa žiadne nároky. V prípade, že obstarávateľ nezabezpečí náhradný program a služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, obstarávateľ je povinný vrátiť objednávateľovi cenu, zaplatenú za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.
 4. V prípade, že nebude možné ubytovať obstarávateľa v dohodnutom ubytovacom zariadení, obstarávateľ je povinný zabezpečiť pre objednávateľa náhradné ubytovanie, ktoré je rovnakej alebo vyššej kategórii, v rámci danej lokality. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.
 5. Obstarávateľ má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby, poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s objednávateľom, ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu.
 6. Obstarávateľ si vyhradzuje právo okamžite zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major) a ktoré znemožňujú alebo zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu zájazdu v zmysle Zmluvy, ohrozujú bezpečnosť účastníkov a pod.
 7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vis major, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí.

 

Článok VI

Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu

 

 1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je preukázateľne na nižšej úrovni, aká bola dohodnutá v Zmluve, objednávateľovi vzniká nárok na odstránenie namietaných nedostatkov poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
 2. Objednávateľ je povinný uplatniť nárok na odstránenie namietaných nedostatkov poskytovanej služby bezodkladne a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu obstarávateľa tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. Objednávateľ je povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky v čo najväčšej miere odstrániť a zabrániť tým vzniku akýchkoľvek škôd, resp. znížiť ich rozsah.
 3. O uplatnení nároku na odstránenie nedostatkov poskytovanej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom obstarávateľa. Objednávateľ použije písomný záznam pri uplatnení práva na reklamáciu.
 4. Objednávateľ musí svoje reklamačné nároky uplatniť písomne u objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť v zmysle Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká. K písomnému uplatneniu svojich práv objednávateľ doloží písomný záznam, uvedený v predchádzajúcom bode.
 5. Na všetky reklamácie, podané v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je obstarávateľ po prešetrení povinný odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.
 6. Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy, ak škodu nezavinil obstarávateľ, ani jeho zmluvní partneri a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.
 7. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
 8. Každý klient je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a iných predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. tranzitnej krajiny. Obstarávateľ nenesenie zodpovednosť za prípadné komplikácie, spôsobené neudelením víz alebo konaním klienta.
 9. Obstarávateľ je povinný v prípade zmeny alebo úpravy poskytovaných služieb bezodkladne informovať objednávateľa.
 10. Objednávateľ berie na vedomie, že do prvého a posledného dňa čerpania služieb zasahujú dopravné, ubytovacie a stravovacie služby. V prípade poskytnutia ubytovania v neskorých nočných resp. skorých ranných hodinách, deň, ktorý predchádza tejto noci je považovaný za deň poskytnutia ubytovania.

 

Článok VII

Odstúpenie od zmluvy, zrušenie zájazdu

 

 1. Obstarávateľ môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom.
 2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd pred jeho začiatkom, ak by nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov. O tejto skutočnosti je obstarávateľ povinný zaslať objednávateľovi oznámenie, najneskôr 10 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.
 3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo znemožnené v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojenský konflikt, teroristický útok, povstanie, živelná pohroma, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. V prípade, ak dôjde k zrušeniu zájazdu zo strany obstarávateľa, objednávateľovi bude poskytnutá možnosť výberu náhradného zájazdu alebo bezodkladné vrátenie už zaplatenej úhrady za objednané služby.
 4. Obstarávateľ je oprávnený zrušiť zájazd aj z iných dôvodov, než sú uvedené v bodoch 2 a 3 tohto článku, najneskôr však 21 dní pred plánovaným začatím zájazdu. O tejto skutočnosti je povinný zaslať objednávateľovi oznámenie, najneskôr do 21 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.
 5. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb, a to bez udania dôvodu alebo z dôvodu podstatného porušenia povinností obstarávateľom, ktoré mu vyplývajú  zo Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy spíše objednávateľ formou záznamu na predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na zašle doporučene na adresu sídla obstarávateľa, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom spísania záznamu na predajnom mieste, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, resp. na adresu sídla obstarávateľa.
 6. Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy podstatné porušenie povinnosti obstarávateľa stanovené Zmluvou, alebo ak obstarávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, objednávateľ je povinný zaplatiť obstarávateľovi storno poplatok. Výška storno poplatku je stanovená podľa počtu dní, predchádzajúcich začatiu zájazdu alebo čerpaním služieb a účtuje sa v nasledovnej výške, resp. podľa vopred dohodnutých podmienok:

a)    skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 33,- EUR pri zahraničných zájazdoch, resp. 10,- EUR ro pri tuzemských zájazdoch, v prípade, ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy v lehote do 46 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

b)   skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25% z celkovej ceny objednaných služieb, v prípade,  ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy v lehote 45 až 29 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

c)    skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z celkovej ceny objednaných služieb, v prípade,  ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy v lehote 28 až 15 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

d)   skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75% z celkovej ceny objednaných služieb, v prípade,  ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy v lehote 14 až 6 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

e)    100% z celkovej ceny objednaných služieb, v prípade, ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia čerpania služieb, nedostaví sa k odletu, odlet zmešká alebo je vylúčený zo zájazdu.

7.   Na určenie počtu dní pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu resp. nástupu na zájazd.
8.   V prípade zrušenia účasti na zájazde jednej osoby z dvoch osôb, ktoré mali byť spoločne ubytované v 2-lôžkovej izbe, musí odstupujúca osoba uhradiť náhradu vzniknutej škody vo výške príplatku za jednolôžkovú izbu. Obdobné platí pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. V prípade storna účasti na zájazde jednej osoby resp. niekoľkých osôb z viacerých osôb, uvedených v Zmluve, sa náhrada škody vypočíta v závislosti od zostávajúceho zloženia osôb resp. objednaných služieb ubytovania.
9.   Obstarávateľ má právo uhradiť storno poplatok zo zloženej zálohy za zájazd, resp. zo zaplatenej ceny zájazdu.
10.  Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu zájazdu alebo ubytovacieho zariadenia, uvedeného v uzatvorenej Zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť storno poplatok za zrušenie objednaného zájazdu, pokiaľ sa objednávateľ a obstarávateľ písomne nedohodnú inak.

 

Článok VIII

Nakladanie s osobnými údajmi

Objednávateľ si je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vedomý práv a povinností, týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Objednávateľ podpísaním Zmluvy udeľuje obstarávateľovi, ako aj ním určeným osobám, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v Zmluve,  za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností, vyplývajúcich z príslušných právnych prepisov a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a úradom, a to výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s obstarávateľom. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

 

 

Článok IX

Poistenie insolventnosti

 

 1. Obstarávateľ je v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení povinný dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jeho úpadku. Obstarávateľ ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jeho úpadku s poisťovňou UNION poisťovňa, a.s., ako poisťovateľom. Na základe tejto zmluvy vzniká objednávateľovi ako poistenému, na ktorého sa vzťahuje uzavretá Zmluva právo na poistné plnenie v prípadoch, keď obstarávateľ z dôvodu svojho úpadku neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou zájazdu, nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len čiastočne.
 2. Okrem povinností, stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, je objednávateľ ako poistený povinný najmä:

a)    najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi. Písomná forma sa nevyžaduje v prípade, ak obstarávateľ z dôvodu svojho úpadku neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR,

b)   poskytnúť poistiteľovi potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poistiteľovi Zmluvu a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poistiteľovi vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené,

c)    zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody, či iné obdobné právo. Ak objednávateľ ako poistený poruší vyššie uvedené povinnosti, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poistiteľa plniť.

3. CK odovzdá objednávateľovi súčasne so Zmluvou doklad, ktorý obsahuje informácie o uzatvorenom poistení zájazdu s označením poistiteľa, podmienok poistenia zájazdu a spôsobu oznámenia poistnej udalosti.
4. Podrobné znenie Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku obstarávateľa je objednávateľovi k dispozícii na vyžiadanie u obstarávateľa.

 

Článok X

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre účastníkov zájazdov obstarávateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak nie je obstarávateľovi stanovený, alebo vopred dohodnutý, rozsah vzájomných práv a povinností inak. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné pre rok 2011.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných zmluvných podmienok sú Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované cestovnou kanceláriou BAT SPORT 96, s.r.o.
 3. Objednávateľ svojím podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo doručenej písomnej individuálnej objednávky potvrdzuje nasledovné:

a)    obdržal a v plnom rozsahu sa oboznámil s písomnou ponukou, príp. osobitným ponukovým listom obstarávateľa, špecifikujúcim zájazd,

b)   sú mu známe tieto všeobecné zmluvné podmienky ako aj Dôležité informácie platné pre zájazdy, organizované cestovnou kanceláriu BAT SPORT 96, s.r.o. a súhlasí s nimi,

c)    porozumel všetkým vo  všeobecných zmluvných podmienkach prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržiavať,

d)   nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok, stanovených pre účasť na konkrétnom zájazde. Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami oboznámil aj ostatných objednávateľov zájazdu, uvedených na Zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne v písomnej individuálnej objednávke a títo ho k ich prihláseniu na zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení všeobecných zmluvných podmienok a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.